Арматур ашиглах технологи

Odoo • Image and Text

Технологийн зааварчилгаа:

Боловсруулалт:
     Арматурын бэлдэцийг үйлдвэрт захиалахдаа диаметрээр ялгасан түүвэрээр арматур бүрийн урт, маталтын өнцөг, матах хэмжээ, тоог тодорхой тусгаж өгнө. Өгөгдсөн захиалгын дагуу боловсруулж, пайзжуулсан бэлдэц бүрийг шалган төслийн бусад ажилтай уялдуулан хүлээн авна.
Барилгын талбайд бэлдэцийг бэлтгэхдээтөслийн хийц, хэмжээнээс хамаарч материал татан авалтыг тодорхойлон хэрэглэгдэх тоног төхөөрөмж, хүн хүч, тээвэр хамгийн бага ашиглагдахаар бэлдэцийн талбайг төлөвлөн зохион байгуулна. 
Арматурыг зэв, тос, шавар, шороо болон арматур бетоны хоорондох барьцалдалтанд муугаар нөлөөлж болох гадны бохирдлоос газраас хөндийрүүлэн хучиж хамгаалсан байна. 

Боловсруулах дараалал: 
     1. Боодолтой арматурыг тэгшлэх
     2. Таслах 
     3. Эрчлээс татах 
     4. Матах /тээглүүр гаргах/, хом бэлтгэх

     5. Ангилж хураах, Пайзлах

                                                                                                                                            Арматур матах

                                                                                       

                                                                                                                                         Нийтлэг итгэлцүүр

                                                                             

                                                                                                                           Арматур боловсруулалтын зөрүү

                                                                              

                                                                                                  Арматуран эдэлхүүнийг хүлээн авахад тавих зөрүүгийн хязгаар: