Үлгэрчилсэн зураг төсөл

               100М2 СУУЦНЫ МОД, ТООСГО, БЛОК БҮТЭЭЦТЭЙ ХУВИЛБАР